VLOXQ's ALLMÄNNA VILLKOR

Terms & Conditions

Allmänna villkor vloxq International AB

 

 1. Inledning

Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av avtalad mjukvara och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av vloxq AB (vloxq). Du köper tillgång till Tjänsterna direkt från vloxq. Dessa AV gäller mellan vloxq och dig och reglerar vloxqs skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i punkt 20 nedan. 

 

Kunden får tillgång till Tjänsterna då dessa AV har accepterats, vilket sker i samband med signering av avtalet. 

 

AV gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. 

 

 1. Meddelanden

 

Meddelanden och information om Tjänsterna lämnas via Tjänsten alternativt som meddelande i Tjänsternas gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på relevant hemsida. 

 

Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. vloxq kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från vloxq. 

 

Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet. 

 

Meddelande från Kunden till vloxq avseende AV skickas i första hand via e-post till adress angiven på vloxqs hemsida. Du kan också nå oss helgfri måndag till fredag 08:00 – 17:00 på telefonnummer som framgår av vloxqs hemsida. 

 

 1. Abonnemangsavtal

 

Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang på Tjänsterna. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsterna regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle. 

 

Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt avtal. Betalning av avgifter enligt avtal och uppfyllande av AV är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna. 

 

Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande detsamma som görs av eller för vloxq. 

 

vloxq förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsterna.  

 

vloxq friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats. 

 

vloxq förbehåller sig rätten att med 60 dagars varsel ändra villkoren i AV samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan abonnemanget av Tjänsterna sägas upp i enlighet med punkten 9 i dessa AV. Kunden äger rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter som således inte kunnat nyttjas av Kunden. 

 

vloxq har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av vloxqs åtagande enligt Avtalet. vloxq ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom de hade utförts av vloxq själv. 

 

Vid återkallande av order efter påskrivet avtal förbehåller vloxq sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 25% av startavgiften och abonnemangsavgiften de första 3 månaderna. 

 

Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från vloxq dessförinnan. 

 

 1. Nyttjanderätt

 

r Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för. Kunden kan efter eget val köpa till rätt för fler Användare att använda Tjänsterna eller rätt att använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista eller avtal. 

 

Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna. Användarlicenser utfärdas för enskilda namngivna Användare. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt överföra en användarlicens från en Användare till en annan. vloxq förbehåller sig rätten att kontrollera antalet utnyttjade användarlicenser. 

 

Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera vloxq omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter. 

 

Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja tjänsterna. Dessa framgår av vloxqs hemsida eller meddelas av vloxq vid förfrågan. 

 

Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna. 

 

 1. Uppstart av tjänsterna

 

vloxq ska tillhandahålla Kunden tjänsterna från och med Startdagen, vilket sker genom att vloxq tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar. Startdagen inträder när vloxq gjort erforderliga inloggningsuppgifter och andra anvisningar för åtkomst av Tjänsterna tillgängliga för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden. Tilläggstjänster kan göras tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen. 

 

 1. Databehandling och integritet

6.1 Behandling av personuppgifter 

 

Kundens användande av Tjänsterna kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till vloxq. Kunden är därvid (enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och vloxq som personuppgiftsbiträde. Enligt GDPR ska ett särskilt avtal ”Databehandlingsavtal” avseende sådan överföring och behandling upprättas mellan parterna med bl.a. de instruktioner som ska gälla för behandlingen. Det Databehandlingsavtal som ska gälla avseende Kundens användande av Tjänsterna tillsammans med dessa AV är bifogat som bilaga till dessa AV. 

 

  

 

6.2 Kundens data 

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och vloxq erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av AV, till Kundens data eller del därav. vloxq äger rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden. 

 

  

 

6.3 Insamling av information 

 

vloxq kan komma att samla in information från användningen av tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. vloxq samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag. 

 

  

 

6.4 Insamling och presentation av identifikationsdata 

 

Kunden samtycker härmed uttryckligen att vloxq får samla in samt visa och överföra Kundens identifikationsdata och profilinformation till vloxqs databas och delge informationen till andra. Om Kunden inte önskar vara registrerad i vloxqs databas ska Kunden kontakta vloxq. 

 

  

 

6.5 Informationssäkerhet 

 

Om inte annat anges i dessa AV, kommer vloxq inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer; (i) för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri; (iii) för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av vloxq, då personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisationen eller sammanslagningen eller till faktiska och framtida köpare. vloxq kommer i alla sådana fall att säkerställa att sådana parter iakttar de villkor som följer häri, och meddela att information lämnats ut. 

 

 1. Prissättning och fakturering

 

Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av vloxq. 

 

Abonnemangsavgifter debiteras normalt tre månader i förskott, om inget annat anges. De delar av Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt i efterskott. vloxq förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder. 

 

Betalningsvillkor är normalt 20 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av vloxq. Moms tillkommer på angivna priser. 

 

Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter. 

 

 1. Avtalsperiod och uppsägning

 

Abonnemanget gäller från och med Startdagen. Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i tre (3) månader, efter vilken perioden automatiskt förlängs med tre (3) månader i taget såvida endera part inte skriftligen säger upp Avtalet senast trettio (30) dagar före respektive avtalsperiods utgång. 

 

Kunden kan när som helst utöka antalet användningsområden och användare. Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya användarna. Ersättning utgår från Startdagen. 

 

Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal Användare, ska ske skriftligen och gäller från den dag motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte. Som kund ansvarar du för att spara den elektroniska kvittensen på uppsagt avtal som alltid sänds till kund via e-post. 

 

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen. 

 

Kunden kan minska antalet användningsområden och användare först efter att den inledande avtalsperioden löpt ut. Vid önskemål om att abonnemanget ska omfatta färre antal användare än de som sammanlagt abonneras av kunden måste sådan minskning anmälas skriftligen senast 30 dagar före nästa avtalsperiod. Antalet möjliga användningsområden och inloggade användare kommer då att anpassas till det nya önskade antalet användare. 

 

I de fall Kunden önskar en export av Kundens data ska detta ske före sista aktiva abonnemangsdagen. Om Kunden önskar hjälp av vloxq med att få Data exporterad sker detta mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista. Efter sista aktiva abonnemangsdagen kommer Kundens Data i tjänsten raderas och det är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt. 

 

Uppsagt abonnemangsavtal kan återtecknasÅtertecknat avtal innebär automatiskt en ny bindningstid om 3 månader. 

 

 1. Förtidaupphörande 

 

vloxq kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. vloxq har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan. 

 

 1. Säkerhet

 

vloxq är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. 

 

 1. Support

 

vloxq utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt. 

 

Abonnemanget säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och dessutom rätt till hjälp med uppdatering mot arvode enligt löpande konsulttaxa eller enligt avtal. 

 

Avtalet ger rätt till administratörssupport rörande handhavandeproblem med produkten. 

 

Om inget annat avtalats tillhandahåller vloxq produktsupport via Internet, e-post och telefon helgfri måndag till fredag 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid. 

 

Dag före helgdag förbehåller sig vloxq rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta att meddelas på vloxqs hemsida. 

 

Med support avses hjälp med handhavandeproblem med standardprodukter ur vloxqs produktsortiment. 

 

Support för Kundanpassningar ges inom garantitiden 8 veckor från startdatumet, därefter hanteras Kundanpassningar enligt löpande konsulttaxa. Vad som avses med Kundanpassningar framgår av ditt avtal.

 

Support ges till den hos Kunden som är utsedd till vloxq-administratör. 

 

vloxqs skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än vloxqs personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har vloxq inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar med andra ord inte Windows, MS Office, skrivare eller e-postprogramvara mm. 

 

Alla insatser från vloxqs sida ska stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften. 

 

 1. Immateriella rättigheter

 

vloxq – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom. 

 

vloxq gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna. 

 

Om vloxq tillhandahåller produkter under licens från annan leverantör än vloxq gäller den andre leverantörens licensvillkor framför dessa AV. 

 

Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. vloxq står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation. 

 

Om Kunden gör intrång i vloxqs eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att vloxq kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att vloxq eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV. 

 

 1. Ersättning

 

vloxq skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela vloxq om sådant krav. vloxq skall, i den mån vloxq är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med vloxq på vloxqs bekostnad och att vloxq får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. vloxq får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter. 

 

Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av vloxq. 

 

Kunden skall försvara vloxq mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. vloxq skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta vloxq för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar vloxq enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att vloxq samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar vloxq från allt ansvar. 

 

 1. Sekretess

 

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”). 

 

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas. 

 

Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att avtalet har upphört att gälla. 

 

 1. Garanti och garantibegränsning

 

vloxq garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och vloxq är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk. 

 

vloxq garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av vloxq hänvisade hemsidor. Vidare skall noteras att användning av Internet för att använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av vloxq, och att vloxq inte har kontroll över Internet. vloxq är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. vloxq skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock garanterar vloxq inte att avbrott inte äger rum. vloxq är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster. 

 

Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, skall vloxq korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad. vloxq åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart det är möjligt. vloxq förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. vloxq åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna. 

 

Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken vloxq eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Tjänsterna, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV. 

 

Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av vloxq som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. vloxq är inte ansvarig för sådana webbsidor. 

 

Om någon del av AV befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften. 

 

 1. Ansvarsbegränsning

 

vloxq är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data. 

 

vloxq är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare. 

 

Om vloxq hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av AV, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. vloxqs ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12- månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders Abonnemangsavgifter för Tjänsterna under samma period. Sådan återbetalning eller ersättning kan ej heller överstiga ett prisbasbelopp enlig 2 kap. 6§ socialförsäkringsbalken. 

 

Varken vloxq eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom vloxqs eller Kundens kontroll. 

 

För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar vloxq från att uppfylla instruktioner från Kunden eller vloxqs skyldigheter enligt AV, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. vloxq är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på vloxq. 

 

Även om vloxq kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att vloxq inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. vloxq har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data. 

 

Oavsett vad som anges i punkten 18 ovan gäller inte ansvarsbegräsningen för ersättning enligt punkten 15. 

 17. Avtalande parter och gällande lag

 

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av AV eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 100 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 100 000, skall Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 100 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. 

 

 

18.  Definitioner

 

Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhetsändamål. 

 

Användarkonto: Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna. 

 

Data: All data som Överförs av Kunden till eller från Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att behandlas av Tjänsten 

 

Databehandling: Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av vloxq enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden. 

 

Kund: Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från vloxq och som ingår avtal med vloxq baserat på AV. 

 

Startdag: Den dag då leverans av Tjänsterna ska påbörjas i enlighet med vad som anges i Avtalet genom att vloxq tillhandahåller inloggningsuppgifter eller andra anvisningar för att Kunden ska kunna ta del av Tjänsterna. 

KUNSKAPSBANK

Hur kan ni öka säljeffektiviteten? När ska man välja vilket säljverktyg? Och när är det dags att integrera?

Scroll to Top